วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำนำ

คำนำ
            อาณาจักร  เขตดินแดนที่อยู่ในความปกครองของรัฐบาลหนึ่งๆ อำนาจการปกครองทางบ้านเมือง ใช้คู่กับศาสนจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจ การปกครอง
           อาณาจักรโยนกเชียงแสน ในตำนานและพงศาวดารล้านนาหลายฉบับ เล่าว่า นานมาแล้ว (ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีพวกกลัวะ หรือละว้า ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ดอยตุง มีปู่เจ้าลาวจกหรือลวจักราชเป็นหัวหน้า (จกคือจอบขุดดิน) ได้สร้างบ้านเมืองในทุ่งราบเรียกชื่อว่า หิรัญนครยางเชียงแสนลูกหลานของปู่เจ้าลาวจกหรือลวจักราช ได้ครองเมืองต่อเนื่องกันมาหลายสิบคน และได้มีการสร้างเมืองใหม่เรียกว่า ภูกามยาวาหรือพะเยามีครองเมืองต่อมาหลายคนจนถึง ขุนเจือง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ และพญางำเมือง)
อาณาจักรหิรัญนครเงินยางเชียงแสนหรืออาณาจักรเงินยางเชียงแสนหรืออาณาจักรเงินยางนี้ประกอบด้วย เมืองเงินยาง เมืองไชยนารายณ์ เมืองล้านช้าง และเมืองเชียงรุ้ง ในสิบสองปันนา
พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๘ นั้นในพงศาวดารโยนกได้กล่าวไว้ว่า ได้เกิดชุมชนนครสุวรรณโคมคำ เมืองโยนกนาคนคร เชียงแสน อาณาจักรล้านนาไทยขึ้น บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ตั้งตาสิบสองปันนาลงมาจนถึงเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) นั้นได้มีเจ้าผู้ครองนครคนสำคัญคือ พญาสิงหนวัติ
       ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบางส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ  อาณาจักรโยนกเชียงแสน  และนำข้อมูลต่างๆมาจัดทำรายงาน เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลหรือผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวได้ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้  สุดท้ายนี้หากเนื้อในรายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น