วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติอาณาจักรโยนกเชียงแสน

ประวัติอาณาจักรโยนกเชียงแสน


1. อาณาจักรโยนกเชียงแสน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นแหล่งกำเนิดศิลปะสกุลช่างเชียงแสน ซึ่งมีลักษณะช่างชั้นสูงสุดสกุลหนึ่งของไทย อาณาจักรนี้สูญเสียอำนาจให้แก่ขอมถึง 2 ครั้ง และล่มสลายไปเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15
2. ตำนานสิงหนวัติ ได้กล่าวถึง อาณาจักรโยนกเชียงแสนว่า พระเจ้าสิงหนวัติ ได้อพยพผู้คนเดินทางลงมาจากทางตอนใต้ของจีน และมาสร้างเมืองชื่อ นาคพันธุ์สิงหนวัตินคร ขึ้นในที่ซึ่งเป็นอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี้ มีเมืองเชียงแสนเป็นราชธานี ต่อมากลายเป็นอาณาจักรใหญ่รอบคลุมดินแดนกว้างขวาง ทางทิศตะวันออกตั้งแต่แคว้นตังเกี๋ยของเวียดนามปัจจุบันไปจดแม่น้ำสาละวินเขตรัฐฉานในประเทศพม่าทางเหนือจากบริเวณเมืองหนองแส มณฑลยูนนานของจีนลงมาถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ถึงสมัย พระเจ้าพังคราช อาณาจักรโยนกเชียงแสนถูกขอมรุกรานจนต้องอพยพราษฎรไปสร้างเมืองใหม่ที่เวียงสีทอง ริมฝั่งแม่น้ำแม่สาย ต่อมา เจ้าชายพรหมกุมาร ราชโอรสขับไล่ขอมได้สำเร็จ จึงเชิญเสด็จพระเจ้าพังคราชกลับไปครองเชียงแสนตามเดิม ส่วนพระองค์ได้พาผู้คนไปสร้างเมืองไชยปราการทางใต้ของเชียงแสน เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันขอมกับมาขึ้นไปรุกราน


อาณาจักรโยนกเชียงแสน

                                             อาณาจักรโยนกเชียงแสน   (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16)   เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนชาติไทยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13  ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  ปัจจุบันคือ อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานครังแรกหลังจากที่ชนชาติไทยได้อพยพหนีการรุกรานของจีนลงมา   โดยพระเจ้าสิงหนวัติ โอรสของพระเจ้าพีล่อโก๊ะ  ได้เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน หรือ โยนกนาคนคร ขึ้น  นับเป็นอาณาจักรทีมียิ่งใหญ่และสง่างาม  จนถึงสมัยของพระเจ้าพังคราช จึงตกอยู่ภายใต้อารยธรรมและการปกครองของพวก “ลอม”  หรือ  “ขอมดำ”  ซึ่งเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ก่อนที่จะมีการก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน ได้เข้ายึดครองโยนกเชียงแส                                ในสมัยของพระเจ้าพรหม  โอรสของพระเจ้าพังคราช  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบและมีความกล้าหาญ ได้ทำการต่อต้านพวกขอม  ไม่ยอมส่งส่วย  เมื่อขอมยกกองทัพมาปราบปรามก็ได้โจมตีขับไล่กองทัพขอมแตกพ่ายไป  และยังได้แผ่อิทธิพลขยายอาณาเขตเข้าไปในดินแดนของขอม  ยึดไปถึงเมืองเชลียง  และล้านนา ล้านช้าง  แล้วอัญเชิญพระเจ้าพรหม พระราชบิดาให้กลับมาครองเมืองโยนกเชียงแสนเหมือนเดิน  แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น เมืองชัยบุรี  ส่วนพระเจ้าพรหมได้เสด็จไปสร้างเมืองใหม่ทางใต้ของโยนกเชียงแสน คือ เมืองชัยปราการ ให้พระเชษฐาคือ เจ้าทุกขิตราช เป็นพระอุปราช ปกครองเมือง  นอกจากนั้นยังได้สร้างเมืองอื่นๆ ขึ้นอีก เช่น ชัยนารายณ์  นครพางคำ     

                                       เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าพังคราช  พระเจ้าทุกขิตราชก็ได้ขึ้นครองเมืองชัยบุรี (โยนกเชียงแสน)  ส่วนพระเจ้าพรหมและโอรสของพระองค์ได้ครองเมืองชัยปราการในสมัยต่อมา  และเป็นระยะเวลาที่พวกขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลง   เมื่อหมดสมัยของพระเจ้าพรหม เป็นต้นไป อาณาจักรโยนกเชียงแสนเริ่มเสื่อมอำนาจลง  กษัตริย์ล้วนอ่อนแอ หย่อนความสามารถ  จนถึง พ.ศ. 1731  พวกมอญก็ได้ยกทัพเข้ายึดครอบครองอาณาจักรขอม และได้แผ่อำนาจเข้ายึดเมืองโยนกเชียงแสน  ซึ่งขณะนั้นมีพระเจ้าชัยศิริ โอรสของพระเจ้าพรหมเป็นกษัตริย์ปกครอง   พระเจ้าชัยศิริไม่สามารถต่อต้านกองทัพมอญได้ จึงพากันเผาเมืองทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นที่พำนัก และเสบียงอาหารแก่พวกมอญ  แล้วพากันอพยพลงมาทางใต้ จนมาถึงเมืองร้าง้แห่งหนึ่งในแขวงเมืองกำแพงเพชร ชื่อเมืองแปป ได้อาศัยอยู่ที่เมืองแปประยะหนึ่ง เห็นว่าชัยภูมิไม่สู้เหมาะเพราะอยู่ใกล้ขอม จึงได้อพยพลงไปทางใต้จนถึงถึงเมืองนครปฐมจึงได้สร้างเมืองนครปฐมและพำนักอยู่ ณ ที่นั้
                                   ส่วนกองทัพมอญ หลังจากรุกรานเมืองชัยปราการแล้ว  ก็ได้ยกล่วงเลยตลอดไปถึงเมืองอื่นๆ ในแคว้นโยนกเชียงแสน จึงทำให้พระญาติของพระเจ้าชัยศิริซึ่งครองเมืองชัยบุรี  ต้องอพยพหลบหนีข้าศึกเช่นกัน ปรากฏว่าเมืองชัยบุรีนั้นเกิดน้ำท่วม บรรดาเมืองในแคว้นโยนกต่างก็ถูกทำลายลงหมด  พวกมอญเห็นว่าหากเข้าไปตั้งอยู่ก็อาจเสียแรง เสียเวลา และทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสถาปนาขึ้นมาใหม่ พวกมอญจึงยกทัพกลับ เป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดผู้ปกครองอยู่ระยะหนึ่
                                 ในระยะที่ฝ่ายไทยกำลังระส่ำระสายอยู่นี้ เป็นโอกาสให้ขอมซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เมืองละโว้ ถือสิทธิ์เข้าครอบครองแคว้นโยนกเชียงแสน  แล้วบังคับให้คนไทยที่ตกค้างอยู่นั้นให้ส่งส่วยแก่ขอม  ความเสื่อมสลายของอาณาจักรโยนกเชียงแสนครั้งนี้ ทำให้ชาวไทยต้องอพยพย้ายกันลงมาเป็นสองสายคือ สายของพระเจ้าชัยศิริ อพยพลงมาทางใต้ และได้อาศัยอยู่ชั่วคราวที่เมืองแปป  ส่วนสายของพระเจ้าชัยบุรีได้แยกออกไปทางตะวันออกของสุโขทัย จนมาถึงเมืองนครไทย จึงได้เข้าไปตั้งรกรากอยู่ ณ เมืองนั้นด้วยเห็นว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะเป็นเมืองใหญ่ และตั้งอยู่สุดเขตของขอมทางเหนือ  ผู้คนในเมืองนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่เข้าไปตั้งเมืองอยู่นั้น ก็ต้องยอมอ่อนน้อมต่อขอม ซึ่งขณะนั้นยังคงเรืองอำนาจอยู่


                                            ในเวลาต่อมาเมื่อคนไทยอพยพลงมาจากน่านเจ้าเป็นจำนวนมาก  ทำให้นครไทยมีกำลังผู้คนมากขึ้น  ข้างฝ่ายอาณาจักรโยนกเชียงแสนนั้น เมื่อพระเจ้าชัยศิริทิ้งเมืองลงมาทางใต้ ก็เป็นเหตุให้ดินแดนแถบนั้นว่างผู้ปกครอง และระยะต่อมาชาวไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้รวมตัวกันตั้งเมืองขี้นหลายแห่งตั้งเป็นอิสระแก่กัน  บรรดาหัวเองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนับว่าสำคัญ มีอยู่สามเมืองด้วยกัน คือ นครเงินยาง  อยู่ทางเหนือ  นครพะเยา อยู่ตอนกลาง และเมืองหริภุญไชย อยู่ทางใต้  ส่วนเมืองนครไทยนั้นด้วยเหตุที่ว่ามีที่ตั้งอยู่ปลายทางการอพยพ และอาศัญที่มีราชวงศ์เชื้อสายโยนกอพยพมาอยู่ที่เมืองนี้ จึงเป็นทีนิยมของชาวไทยมากกว่า


                                            เมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกจากขอมครั้งนี้  บุคคลสำคัญในการนี้คือ พ่อขุนบางกลางท่าว  ซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางยาง  และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองตราด ได้ร่วมกำลังกัน ยกขึ้นไปโจมตีขอม จนได้เมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้ได้ เมื่อปี พ.ศ. 1800 การชัยใน ครังนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายเบื้องต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย และเป็นลางร้ายแห่งความเสื่อมโทรมของขอม  เพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมาอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลง จนสิ้นสุดอำนาจไปจากบริเวณนี้
                                        ต่อมาเมืองโยนกเชียงแสน (เมืองชัยบุรี)  เกิดน้ำท่วม  บรรดาเมืองในแคว้นโยนกเชียงแสนต่างๆ ก็ถูกทำลายลงหมด  พวกมอญเห็นว่าหากจะเข้าไปบูรณะซ่อมแซม ปฎิสังขรเมืองใหม่ จะสิ้นเปลืองเงินทองจำนวนมาก จึงได้พากันยกทัพกลับ   เป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสน (ชัยบุรี) ขาดกษัตริย์ปกครอง ทำให้อำนาจ และอารยธรรมเริ่มเสื่อมลง  ชนชาติไทยในโยนกเชียงแสนจึงได้พากันอพยพลงมาทางตอนใต้ แล้วได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นคือ อาณาจักรล้านนา  ซึ่งต่อมาได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอาณาจักร28 ความคิดเห็น:

 1. ดีมากพี่ มีประโยชน์มาก

  ตอบลบ
 2. ชาวโยนกเชียงแสนเชื้อสายอะไรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ใช่จีนครับ สิงหนวัตุกุมาร ผู้สถาปนาโยนกนคร เป็นบุตรของพระเจ้าเทวกาลเป็นน้องชายของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นชนชาติไท ที่ตั้งรกรากอยู่ที่อินเดียในสมัยนั้นครับ

   ลบ
  2. พระเจ้าสิงหนวัตรกุมาร ไม่ใช่บุตรของพระเจ้าเทวการ ไม่ใช่น้องชายของพระเจ้าพิมพิสารครับ พระเจ้าสิงหนวัตรกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าพีลอโก๊ะ หรือขุนบรมราชาธิราชครับ เป็นคนชนชาติไป๋ ต้นตระกูลพวกอ้ายลาว หรือที่เรียกต่อมาไทยน้อยครับ

   ลบ
  3. ท่าน Bundit Worakul กล่าวถูก องค์สิงหนวัติราชกุมารเป็นบุตรของ กษัตริย์ฮ่อท่านหนึ่ง นามว่าเทวกาลเมืองราชคฤห์หลวง เป็นน้องชายของ องค์พิมพิสารราชกุมาร

   ลบ
 3. มีประโยขน์มากค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆ หลาย ๆ เด้อ.....พ่อแม่พี่น้อง...นะครับ

  ตอบลบ
 5. ทำไมชาวโยนกเชียงแสนถึงต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆล่ะครับ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จริงๆ คือไม่ได้ย้าย ต้องเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อการในเส้นทางที่ยาว ณ เวลานั้น

   ลบ
 6. ทำไมชาวโยนกเชียงแสนถึงต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆล่ะครับ?

  ตอบลบ
 7. ทำไมชาวโยนกเชียงแสนถึงต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆล่ะครับ?

  ตอบลบ
 8. แสดงว่าต้นกำเนิดอาณาจักรล้านนาก็มาจากโยนก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ครับ ต้นกำเนิดอาณาจักรล้านนา ก็มาจากอาณาจักรโยนกที่ล่มสลายไปครับ ในสมัยของพระเจ้ามหาไชยชนะ ครับ ต่อมา ลูกหลานของนางใบ้ หญิงชราที่รอดมาได้จาก น้ำท่วมเมือง ไม่ปรากฎชื่อ แต่เรียกกันมาว่า ปู่เจ้าลาวจก ขึ้นเป็นใหญ่ ต่อมา กษัตริย์ขอมเมืองทางใต้ เป็นเพื่อนกัน ขึ้นมาสนับสนุนปู่เจ้าลาวจกให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ครองเมืองเชียงแสน ครับ

   ลบ
 9. ต่อมามีกษัตริย์สืบต่อมาจากปู่เจ้าลาวจก หลายพระองค์ จนถึง พระเจ้าเจืองธรรมิกราช พระเจ้างำ่เมืองแห่งพะเยาว์ และพระเจ้า มังรายแห่งเชียงแสนพญามังราย องค์นี้แหละที่รวบรวมบ้านเมืองจนสร้างอาณาจักรใหม่ เรียกว่าล้านนามาทุกวันนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หนูที่ไอดีไลน์ หรือ อะไรก็ได้ที่สะดวกในการคุยกับคุณพี่ได้มั้ยคะ ?
   พอดีหนูอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับ โยนกเชียงแสน มากกว่านี้คะ
   @มารบูรพา

   ลบ
 10. แล้วมีการค้นพบหลักฐานอะไรบ่างครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีเพียงบันทึกตำนานค่ะที่ยังไมเข้าใจในภาษาที่ใช้ในตอนนั้นนัก

   ลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. ควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 14. เเล้วตำนานพญานาคถล่มเมืองโยนกนครล่ะครับเกี่ยวข้องกันยังไงในตำนานเมืองโยนกนครถูกเเผ่นดินไหวสูบจนหมดเหลือเเต่หนองหล่ม นี้คือเกี่ยวกันยังไง

  ตอบลบ
 15. แคว้นโยนกเชียงแสนนี่มีเชื้อสายใดค่ะ

  ตอบลบ
 16. เรื่องของเจ้าชายสิงหนวัติอาจเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษทึ่ 5 แล้ว จึงมิใช่โอรสพระเจ้าพีล่อโก๊ะแน่นอน
  ส่วนการล่มสลายของโยนกนครจากปลาไหลเผือกเกิดราวพ.ศ.1552 คนละยุคกันอย่างชัดเจน
  คุณ Bundit Worakul 15 ธันวาคม 2558 comment ไว้ข้างล่างถูกต้องแล้ว
  “ไม่ใช่จีนครับ สิงหนวัตุกุมาร ผู้สถาปนาโยนกนคร เป็นบุตรของพระเจ้าเทวกาลเป็นน้องชายของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นชนชาติไท ที่ตั้งรกรากอยู่ที่อินเดียในสมัยนั้นครับ”
  ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของคนไทย ไม่ใช่ชนชาติไป๋ของพีล่อโก๊ะ ตามคุณบูรพาที่ แสดงความคิดไว้อย่างแน่นอน ส่วนพีล่อโก๊ะ ก็ควรเป็นคนไทย ไม่ใช่ไป๋ ซึ่งไม่น่าถูกต้อง ทั้งหมดเป็นเรื่องของคนไทยสมัยต่อมาแน่นอนครับ ส่วนเมืองราขคฤห์ของเทวกาลน่าจะอยู่ในรัฐฉาน (ไทยใหญ่) – ประจิต
  Facebook : Srivijaya Yava
  Email : pranjicprasad@gmail.com


  ตอบลบ
 17. ข้อมูลที่เกี่ยวหากัน ต้องหาประวัติของตำนานสุวรรณโคมมาประกอบค่ะ
  ถ้ายังนำมาประกอบ คำตอบคงไม่ใช่ทางที่ต้องการค่ะ

  ตอบลบ